Formularz zgłoszeniowy na warsztaty edukacyjne

Oświadczenia nauczyciela-opiekuna:

Zobowiązuje się do zebrania grupy z min 25 osobowej, nie ponoszę jednak odpowiedzialności za nieobecność ucznia z powodów zdarzeń losowych.

Zobowiązuje się do dostarczenia w dniu warsztatów podpisanych przez rodziców kart uczestnictwa wszystkich uczniów. Brak karty uczestnictwa uniemożliwi udział dziecka w zajęciach.

Do pobrania:
 KARTA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH osoba niepełnoletnia

KARTA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH osoba pełnoletnia ucząca się

Wyrażam zgodę na kontakt drogą mailową i telefoniczną do celów realizacji warsztatów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych w ramach programu „Misja – czysta emisja”, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej RODO. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

2. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych.

Do pobrania:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Skip to content