Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), – zwanego dalej RODO, informujemy iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko-biala.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach organizowanego konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” oraz w celu wykonania innych ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit a i lit. c RODO.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt. 3 przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, w tym przez okres realizacji wyżej określonych celów i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  5. Podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie.  W przypadku braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje to niemożność przystąpienia do udziału w konkursie lub oceniania uczestnika konkursu i wynagrodzenia przez organizatora konkursu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności zakładom ubezpieczeń, bankom, urzędom skarbowym, dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. W związku z możliwością korzystania z usług podmiotów udostępniających platformy mediów społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trzecich. Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej dostawcy usług.
  7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadam następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, – przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania moich danych osobowych.
  8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
Skip to content