OGÓLNY REGULAMIN KONKURSU

Szanuj energię, chroń klimat” – 14 edycja 2023/2024

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Partnerami bieżącej edycji są: AQUA S.A. Bielsko-Biała, Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała, PreZero Bielsko-Biała S.A., Kino Helios Bielsko-Biała, Leroy Merlin Bielsko-Biała, Nadleśnictwo Bielsko, Flojamo oraz Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
 2. Konkurs realizowany jest w ramach wieloletniej kampanii edukacyjnej „Bielsko-Biała chroni klimat”, prowadzonej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
 3. Konkurs adresowany jest do publicznych i niepublicznych placówek oświatowychz terenu Bielska-Białej. Uczestnikami konkursu mogą być przedszkola wraz z dziećmi, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z nauczycielami tych placówek oraz samymi placówkami.
 4. Głównym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów i dzieci tematyką zrównoważonego rozwoju, oszczędzania energii, ochrony klimatu, gospodarki wodą oraz odpadami poprzez zachęcenie ich do wyrażenia swojej wizji w tej dziedzinie w różnych formach prac konkursowych.
 5. Konkurs składa się z 5 kategorii na każdym poziomie edukacji: dla przedszkoli oraz dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 6. Konkurs będzie rozpowszechniany poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej: bielsko-biala.pl, miastodobrejenergii.pl, ekosynteza.bielsko-biala.pl oraz poprzez bezpośrednie zaproszenia wysyłane do placówek drogą e-mailową.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 2. Zasady konkursu

 1. Czas trwania konkursu: 8 września 2023 r. – 30 kwietnia 2024 r.
 2. Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu oraz prac konkursowych określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu pn: „WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 14 edycja konkursu”.
 3. Wykonanie pracy konkursowej powinno być poprzedzone zajęciami tematycznymi dotyczącymi ww. zagadnień dostosowanymi do poziomu edukacji, zaproponowanymi przez nauczyciela lub zainspirowane propozycjami edukacyjnymi Partnerów konkursu. W ramach konkursu proponowane są zajęcia edukacyjne realizowane przez edukatorów w formie wizyt osobistych w placówce lub zdalnie.
 4. Termin składania prac konkursowych we wszystkich kategoriach upływa z dniem 30.04.2024 r.
 5. Przed przystąpieniem uczestnika do konkursu należy wypełnić internetowo kartę zgłoszenia uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich wypełnia opiekun prawny), stanowiącą odpowiednio załącznik nr 2a lub 2b (2a dla osoby niepełnoletniej, 2b dla osoby pełnoletniej). Karta zawierająca odpowiednie zgody, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. Tylko osoby spełniające wymagania regulaminu konkursu oraz posiadające wypełnione karty zgłoszenia zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
 6. Do prac zgłaszanych przez szkołę należy dołączyć formularz zbiorczy tych prac, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U 2018 r., poz. 1293), a w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy konkursowej – wytwarzanie jakąkolwiek techniką jej egzemplarzy; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, udostępnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, zamieszczanie w Internecie.
 1. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone
  do innych konkursów. Przesłane prace nie będą zwracane, chyba że wynika to z odrębnych zasad ustalonych dla danej kategorii konkursowej.
 2. Praca konkursowa nie może zawierać treści lub mieć przekazu zakazanego prawem oraz naruszać dóbr lub praw osób trzecich.
 3. Prace konkursowe nie spełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie albo warunków szczegółowych określonych w Załączniku nr 1 do regulaminu lub też złożone po terminie mogą ulec wykluczeniu z udziału w konkursie, ale ostateczna interpretacja należy do komisji konkursu.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas transportu.

§ 3. Ocena konkursu

 1. Dyplomy oraz nagrody przyznaje komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Do komisji Organizator może zaprosić przedstawicieli z grona partnerów konkursu.
 1. Werdykt komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 2. Ocenie komisji podlegać będą następujące aspekty pracy:
 1. Przewiduje się ufundowanie nagród rzeczowych lub bonów zakupowych dla laureatów i/lub dla placówki, do której laureaci konkursu uczęszczają.
 1. O nagrodzonych i wyróżnionych placówkach zostaną poinformowani ich dyrektorzy.
 2. Otrzymane nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu w poszczególnych kategoriach planowane jest podczas obchodów 14 Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii 24.05.2024 r., a wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali finałowej zaplanowanej na czerwiec 2024. O szczegółach wydarzenia placówki oświatowe zostaną powiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Lista placówek, osób oraz prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zostanie udostępniona na stronach internetowych Organizatora m.in. na bielsko-biala.pl, miastodobrejenergii.pl oraz ekosynteza.bielsko-biala.pl niezwłocznie po zakończeniu finałowej gali konkursowej.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 2. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej.
 3. Sekretariat konkursu prowadzi:

Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

pl. Ratuszowy 6, pokój 510, V piętro, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 33/4971 708

E-mail: katarzyna.kordas@um.bielsko-biala.pl

Załączniki/pliki do pobrania:

Skip to content