Warunki szczegółowe konkursu

Załącznik nr 1 do Ogólnego Regulaminu konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” – 14 edycja konkursu

Warunki szczegółowe konkursu

Szanuj energię, chroń klimat” – 14 edycja 2023/2024

CZAS TRWANIA KONKURSU

8.09.2023 r. – 30.04.2024 r.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w 14 edycji konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” w ramach wieloletniej kampanii promocyjno-edukacyjnej „Bielsko-Biała chroni klimat”. Nazwa konkursu w tej edycji brzmi „Klimatyczne Bielsko-Biała.”

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości na temat różnorodności biologicznej i potencjału przyrodniczo-krajobrazowego miasta Bielska-Białej oraz propagowanie postaw proekologicznych w społeczności lokalnej. Chodzi też o zainteresowanie uczestników konkursu: uczniów i dzieci przedszkolne tematyką zrównoważonego rozwoju, oszczędzania energii, ochrony klimatu i gospodarki odpadami poprzez zachęcenie ich do wyrażenia swojej wizji w tej dziedzinie w różnych formach prac konkursowych.

Konkurs ekologiczny „Szanuj energię, chroń klimat” organizowany jest przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Ochrony Środowiska i Energii we współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami i partnerami merytorycznymi: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała, PreZero S.A. Bielsko-Biała, AQUA S.A. Bielsko-Biała, Leroy Merlin Bielsko-Biała, Flojamo, Nadleśnictwo Bielsko, Kino Helios Bielsko-Biała oraz Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

KATEGORIE WIEKOWE KONKURSU

A Przedszkola
B1 Szkoły podstawowe klasy 1-3
B2 Szkoły podstawowe klasy 4-6

B3 Szkoły podstawowe klasy 7-8
C Szkoły ponadpodstawowe

OPIS KONKURSU

Konkurs dedykowany jest środowisku edukacyjnemu i kierowany do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu Bielska-Białej. Uczestnikami konkursu mogą być przedszkola wraz z dziećmi, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z nauczycielami tych placówek oraz samymi placówkami.

Konkurs składa się z 4 elementów do zrealizowania w trakcie jego trwania:

1. wycieczka ekologiczna w dowolne miejsce wybrane przez nauczyciela, w uzgodnieniu z uczestnikami konkursu

2. udział w warsztatach prowadzonych w CEE Ekosynteza/w zajęciach realizowanych przez partnera kategorii konkursowej w placówce oświatowej lub w siedzibie partnera kategorii/w zajęciach tematycznych zrealizowanych przez nauczyciela wg własnej inwencji lub na podstawie materiałów edukacyjnych przekazanych przez partnera kategorii

3. zdjęcie uczestnika konkursu (ucznia, grupy uczniów, klasy, grupy przedszkolnej, szkoły, przedszkola) jako Ambasadora Klimatu z zaprezentowaniem indywidualnego zobowiązania/działania prośrodowiskowego na zdjęciu  (szczegóły i wymagania techniczne zostaną wysłane nauczycielom-koordynatorom po zgłoszeniu do konkursu)

4. praca konkursowa adekwatna do kategorii wiekowej.

Udział prac konkursowych w ocenie komisji konkursowej jest dopuszczony pod warunkiem wykonania przez ich autorów wszystkich 4 elementów konkursu: 3 elementy w dowolnej kolejności i dowolnie rozłożone w czasie trwania konkursu, natomiast praca konkursowa po ich zrealizowaniu. Należy wspomnieć, iż każdy z 3 elementów także będzie podlegać ocenie komisji konkursowej pod kątem zaangażowania uczestników oraz wkładu pracy nauczycieli, co będzie miało wpływ na ogólny wynik w konkursie.

Potwierdzenie wykonania elementu konkursowego

Potwierdzenie wykonania elementu konkursowego stanowi publikacja postu/fotorelacji/prezentacji na profilu Facebook/Instagram itp. lub stronie internetowej placówki oraz przesłanie linku do tej publikacji do koordynatora konkursu e-mail: koordynator@ekosynteza.bielsko-biala.pl. W przypadku publikacji postu na FB należy umieścić pod nim następujące hasztagi: #bielskobialachroniklimat #bielskobialamiastodobrejenergii #ceebielsko #ekosynteza #wybbieramczystemiasto

Ocenie komisji podlegać będą następujące aspekty pracy:

PRACA KONKURSOWA

Po wykonaniu 3 elementów konkursu należy przygotować pracę konkursową właściwą dla danej kategorii wiekowej.

TEMATY PRAC KONKURSOWYCH dla kategorii wiekowych:

Partnerzy: Leroy Merlin Bielsko-Biała, Flojamo

Tytuł: makieta pt. „Nasz zielony świat”

Wymogi pracy – praca plastyczna w formie makiety; forma przestrzenna, technika dowolna; wykonanie z materiałów recyklingowych; do pracy należy dołączyć opis materiałów, z których została wykonana; rozmiar pracy – format A2, praca grupowa; przedszkole jako uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę konkursową.

Partnerzy kategorii oferują wsparcie merytoryczne w postaci warsztatów realizowanych w chętnych placówkach:

– Leroy Merlin – „Dzieciaki sadzeniaki” https://media.leroymerlin.pl/csr/dzieciaki-sadzeniaki

– Flojamo – „Od nowicjusza do inżyniera” https://www.flojamo.com/

Kontakt do:

– Leroy Merlin: Dorota Angielczyk, tel. 609 496 796, e-mail: dangielczyk@leroymerlin.pl

– firmy Flojamo Monika Florysiak, tel. 607 351 543, e-mail: monika.florysiak@flojamo.com – oferta Flojamo „Klub Kreatywnego Inżyniera”, dostępna na stronie https://www.flojamo.com/.

Partner: AQUA S.A. Bielsko-Biała

Tytuł: plakat pt. „Woda źródłem życia”

Wymogi pracy – praca plastyczna w formie plakatu A3, orientacja dowolna; forma płaska, technika dowolna; praca indywidualna ucznia; uczeń jako uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową, a szkoła wybraną liczbę maksymalnie 10 prac.

Wskazane jest, aby w trakcie konkursu szkoła zorganizowała wystawę prac konkursowych, a komisja szkolna wybrała 10 najlepszych prac – plakatów do zgłoszenia w konkursie.

Partner kategorii – AQUA S.A. zapewnia wsparcie merytoryczne w postaci tematycznych zajęć edukacyjnych realizowanych w okresie trwania konkursu w placówce oświatowej bądź przekazania materiałów edukacyjnych do samodzielnego przeprowadzenia przez nauczyciela zajęć tematycznych.

Zajęcia może także przeprowadzić nauczyciel wykorzystując materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej AQUA: https://www.aqua.com.pl/edukacja

Kontakt: Renata Bednarska, tel. 33/8280276, e-mail: renata.bednarska@aqua.com.pl

Partnerzy: Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała

Tytuł: List w butelce pt. „Nasz czysty świat”, nawiązujący do hasła „Ziemia nie jest spadkiem po twoich rodzicach, lecz spuścizną dla twoich dzieci”.

Uczniowie mają za zadanie przygotować list, którego treść będzie dotyczyła ochrony środowiska, zagrożeń, które widzą dzieci oraz pomysłów na ich rozwiązanie ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z odpadami, w tym hierarchii postępowania z odpadami. Oceniana będzie przede wszystkim treść oraz przesłanie listu, a także estetyka pracy. Nagrodzone oraz wyróżnione listy, zostaną przekazane Włodarzom miasta oraz osobom odpowiedzialnym za ochronę środowiska w Bielsku-Białej.

Wymogi pracy – wersja papierowa(dotyczy listu), praca wykonana indywidualnie lub zespołowo (max 3 osoby);

List należy zwinąć i umieścić w ozdobionej butelce o pojemności od 0,5 litra do 1 litra, tak aby można go było bez problemu wyjąć (można np. użyć sznureczka, wstążki, itp.). Oprócz pracy należy dostarczyć czytelną kopię listu, znajdującego się w butelce, np. zdjęcie, kopię w formacie A4, itp. Uczeń / zespół jako uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową, a szkoła dowolną liczbę prac.

Partner kategorii – ZGO S.A. Bielsko-Biała, zapewnia wsparcie merytoryczne w postaci warsztatów i zajęć dotyczących prawidłowej segregacji odpadów oraz sposobów na ich zapobieganie. Warsztaty te są bezpłatne, odbywają się ramach konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” i wykorzystują różne metody edukacyjne dostosowane do wieku odbiorców.

Kontakt: Katarzyna Olek, tel. 606 236 834, e-mail: kolek@zgo.bielsko.pl

Partner: PreZero Bielsko-Biała S.A.

Tytuł: film w formie rolki REELS pt. „Świat bez odpadów”

Wymogi pracy – wesja elektroniczna, autorski film w formie rolki REELS opublikowany na platformie: TikTok, Instagram lub/i FaceBook; długość filmu do 2 minut (filmy powyżej 2 min nie będą oceniane). Film należy nagrać w pionowej wersji, najlepiej w formacie Full HD; wymagane jest opisanie filmu dowolnymi hasztagami (ważne, aby pojawiły się następujące hasztagi):

#bielskobialachroniklimat ,#ekosynteza, #beskidzkifestiwaldobrejenergii, #bielskobiala,

#miastodobrejenergii #prezerobielskobiala

Film należy opublikować w Internecie w dniach 22-30.04.2024r. Do 30.04 robimy ,,placówka posiadająca konto społecznościowe robi zrzut,, z ilością wyświetleń i przesyłamy do koordynator@ekosynteza.bielsko-biala.pl oraz magdalena.zablocka@prezero.com. Potwierdzenie  publikacji wraz z linkiem do FB, Instagrama, Tik-Toka bądź strony szkoły należy przesłać na adresy: koordynator@ekosynteza.bielsko-biala.pl i magdalena.zablocka@prezero.com, najpóźniej do 1 maja 2024 r.

Pracę należy wykonać indywidualnie bądź w zespole maksymalnie 3-osobowym. Uczeń/zespół uczniowski jako uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową, a szkoła dowolną liczbę prac.

Partner kategorii – PreZero Bielsko-Biała S.A. oferuje warsztaty w czasie konkursu przeprowadzane tylko w miesiącu kwietniu 2024, dostępne dla każdej kategorii wiekowej po wcześniejszej rezerwacji. Z uwagi na ograniczoną liczbę warsztatów jakie może przeprowadzić PreZero Bielsko-Biała S.A., o zakwalifikowaniu danej placówki decyduje kolejność zgłoszeń.

Tematyka warsztatów:

– prawidłowe przygotowanie odpadów do odbioru

– prawidłowa segregacja odpadów

– prezentacja możliwości aplikacji InfoPreZero

– prezentacja śmieciarki.

Warsztaty mogą zostać przeprowadzone tylko w placówce edukacyjnej i dostosowane są do wieku uczestników. W przedszkolach i klasach 1-3 w warsztatach weźmie udział maskotka PreZeroHero.

Kontakt: Magdalena Zabłocka, tel. 600 470 225, e-mail: magdalena.zablocka@prezero.com

Partnerzy: Kino Helios Bielsko-Biała, Studio Filmów Rysunkowych

Tytuł: animacja pt. „Świat bez prądu”

Wymogi pracy – format elektroniczny, animacja filmowa w formacie .mp4, czas trwania – maksymalnie 2 minuty; praca wykonana indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 3  osoby); uczeń/zespół uczniowski jako uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową, a szkoła dowolną liczbę prac.

Film należy opublikować w Internecie w dniach 22-30.04.2024r. Potwierdzenie  publikacji wraz z linkiem do FB, Instagrama, Tik-Toka bądź strony szkoły należy przesłać na adresy: koordynator@ekosynteza.bielsko-biala.pl, najpóźniej do 1 maja 2024 r.

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej oferuje dla chętnych uczniów warsztaty edukacyjne dotyczące umiejętności tworzenia animacji; 3 kolejne warsztaty dla grupy 12 osób odbędą się w trakcie trwania konkursu, po dokonaniu zapisów na stronie konkursu https://ekosynteza.bielsko-biala.pl/konkurs-szanuj-energie-chron-klimat-2023-2024/.

Liczba miejsc ogranizczona do 12, obowiązuje kolejnośc zgłoszeń.

Dodatkowa oferta Kina Helios Bielsko-Biała – Czy można połączyć wyjście do kina z wartościową lekcją? Oczywiście! Kino realizuje filmowe projekty edukacyjne dla przedszkoli i szkół:

Helios Dla Szkoły https://www.helios.pl/7,Bielsko-Biala/Szkoly/ , a w niej:

– Kino na Temat Junior https://www.helios.pl/7,Bielsko-Biala/KinoNaTematJunior/

– Kino na Temat https://www.helios.pl/7,Bielsko-Biala/KinoNaTemat/

– Akademia Filmowa https://www.helios.pl/7,Bielsko-Biala/AkademiaFilmowa/

Kontakt: Piotr Kasela, tel. 696 867 210, e-mail: piotr.kasela@helios.pl.

Bilety na seanse w tej ofercie są w cenie 15 zł/osobę (bloki Kino na Temat) oraz 17 zł/osobę (Akademia Filmowa), przy czym opiekunowie grup/klas wchodzą bezpłatnie.

Dodatkowa oferta edukacyjna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

Nadleśnictwo Bielsko – zajęcia terenowe w Dolinie Wapienicy; liczba zajęć dostępna wg zapotrzebowania placówek.

Kontakt: Irena Polok, tel. 33 818 31 69, e-mail: irena.polok@katowice.lasy.gov.pl.

TERMINY KONKURSOWE

Termin składania prac konkursowych: do 30 kwietnia 2024 r.

Sposób składania prac konkursowych:

Komisje konkursowe złożone z przedstawicieli Organizatora i Partnerów ocenią prace i wyłonią zwycięzców. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca z możliwością przyznania wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na 14 Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii 24 maja 2024 roku, a nagrody wręczone na uroczystym finale 14 edycji konkursu w czerwcu 2024 roku.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Przed przystąpieniem do konkursu placówka zgłasza chęć udziału poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie https://ekosynteza.bielsko-biala.pl/konkurs-szanuj-energie-chron-klimat-2023-2024/ i profilu Facebook https://www.facebook.com/Ekosynteza.

Przedszkole i szkoła ponadpodstawowa może zgłosić tylko jednego nauczyciela-koordynatora. Szkoła podstawowa może zgłosić jednego, dwóch lub trzech nauczycieli-koordynatorów (maksymalnie jeden dla każdej kategorii wiekowej). Dopuszczalne jest koordynowanie wszystkich kategorii przez jednego nauczyciela. Jeśli szkoła podstawowa chce wziąć udział w więcej niż jednej kategorii wiekowej, wypełnia osobny formularz dla każdej z nich.

UWAGA!

  1. W formularzu zawarte jest także oświadczenie placówki oświatowej, iż posiada zgody rodziców na publikację wizerunku swoich dzieci oraz ich prac w mediach internetowych w celu promowania placówki.
  2. Ponadto w tej edycji konkursu karty zgłoszenia uczestników (załącznik nr 2a i 2b do regulaminu konkursu) będą realizowane w formie elektronicznej poprzez wypełnienie jej przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego na stronie internetowej konkursu: https://ekosynteza.bielsko-biala.pl/konkurs-szanuj-energie-chron-klimat-2023-2024/przed przystąpieniem do konkursu.

Pytania oraz wątpliwości dotyczące konkursu należy kierować do koordynatora konkursu na adres:

koordynator@ekosynteza.bielsko-biala.pl oraz pod numer telefonu 737 630 957.

ORGANIZATOR KONKURSU:

Wydział Ochrony Środowiska i Energii 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 6, pokój 510, V piętro, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/4971 708,

e-mail: katarzyna.kordas@um.bielsko-biala.pl 

Załączniki/pliki do pobrania:

Skip to content