Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celach, które wynikają z przepisów prawa, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, przede wszystkim w związku z realizacją zadań własnych lub zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami. Dane osobowe mogę być także przetwarzane na podstawie zawartej z Państwem umowy bądź w oparciu o zgodę, której nam Państwo udzieliliście.W większości przypadków podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania praw i obowiązków stron postępowania. Podanie danych może być również dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności. W takim przypadku, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach przedstawiane są w klauzulach informacyjnych dot. przetwarzania danych przy załatwianiu poszczególnych spraw w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Administrator Danych OsobowychAdministratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej jest Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 1, 43-300 Bielsko-Biała.Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające najwyższy stopień bezpieczeństwa. Środki te służą ochronie danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.Inspektor Ochrony Danych

Prezydent Miasta Bielska-Białej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Beatę Kózkę, z którą można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko-biala.pl, pisemnie na adres siedziby administratora.Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.Okres przetwarzania danych osobowychDane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.Odbiorcy danychDostęp do Państwa danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w wyżej określonych celach i tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzaneW zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:    prawo dostępu do swoich danych osobowych,

    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

    prawo do usunięcia swoich danych osobowych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

    prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

    prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Możliwość skorzystania z przysługujących praw zależy zarówno od przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Państwa danych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Profilowanie danychPaństwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych znajduje się w załączniku.Monitoring wizyjny w Urzędzie Miejskim w Bielsku-BiałejW celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie obiektów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy został wprowadzony monitoring wizyjny.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w postaci wizerunku znajdują się w załączniku poniżej.

Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa poniżej przedstawiamy Państwu dostęp do informacji pozwalających na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz jak stosować skuteczne sposoby zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami:

 1. Artykuły, poradniki w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej

  https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/aktualnosci
 2. publikacje z zakresu cyberbezpieczeństwa :

  https://www.cert.pl/

  https://akademia.nask.pl/materialy.html
 3. OUCH! – zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację.

  https://www.cert.pl/ouch/
 4. strona internetowa kampanii STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni:

  https://stojpomyslpolacz.pl/stp/
Skip to content