Projekt

 

Miasto Bielsko-Biała realizuje dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, których celem jest czynna ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ograniczenie antropopresji na obszarach chronionych. Projektami objęto tereny cenne przyrodniczo w Bielsku-Białej. W obu projektach realizowana jest kampania edukacyjno-informacyjną która na celu budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu i turystów.

Opisy projektów:

Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap I

Całkowita wartość projektu: 14 413 419,68 zł

Wartość dofinansowania: 8 891 475,53 zł

ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje następujące lokalizacje:

 • Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Grotowej 11
 • część parkowa Cygańskiego Lasu
 • ścieżka edukacyjno-ekologiczna w Cygańskim Lesie
 • teren dawnej skoczni w Cygańskim Lesie
 • altana na szczycie Koziej Góry
 • ujście Straconki przy ul. gen. Stanisława Maczka

W ramach inwestycji zagospodarowano teren ujścia Straconki na odcinku od rzeki Białej do ulicy Generała Stanisława Maczka. Wykreowana została spójna przestrzeń o funkcji rekreacyjnej i przyrodniczej, z miejscami rekreacyjnymi nad rzeką Białą. Stworzony został układ komunikacyjny, łączący rozdzielone tereny po obu stronach ujścia Straconki w postaci drewnianej kładki przecinającej ciek oraz nowe ścieżki piesze łączące się z istniejącą ścieżką pieszo-jezdną po lewej stronie ujścia Straconki i pieszą biegnącą wzdłuż ul. Generała Stanisława Maczka.

W ramach projektu wprowadzono również poprawę bioróżnorodności terenu Lasu Cygańskiego poprzez wzbogacenie walorów i zasobów przyrodniczych. Uporządkowano miejsce po dawnej skoczni, które będzie sprzyjać rekreacji. Projekt zakłada wykorzystanie lokalnych walorów i zasobów przyrodniczych terenu części parkowej Cygańskiego Lasu poprzez wzmocnienie charakteru siedliskowego roślinności grądowej, łęgowej i ogrodniczej, poprzez wprowadzenie rodzimych gatunków roślin zielnych. W celu identyfikacji poszczególnych siedlisk na obszarze parku zastosowano podział na kwatery roślinne. Kluczowym elementem ich zagospodarowania są tablice lokalizacyjne oraz informacyjno-edukacyjne gatunkowe, które dotyczą walorów przyrodniczych występujących w obszarze parku. Przebiegające wokół kwater ścieżki pełnią funkcję ścieżek edukacyjnych, wzdłuż wzbogaconych nasadzeniami obszarów.

W ramach projektu powstaje Centrum Edukacji Ekologicznej. Trwa adaptacja budynku dawnego przedszkola zlokalizowanego przy ul. Grotowej na ośrodek prowadzący działalność w zakresie edukacji ekologicznej – Centrum Edukacji Ekologicznej.

Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap II

Całkowita wartość projektu: 13 329 281,47 zł

Wartość dofinansowania: 8 492 595,61 zł

ZAKRES PROJEKTU

Projektem objęto tereny cenne przyrodniczo w celu ochrony i wzbogacenia bioróżnorodności. Są to:

 • Las miejski przy ul. Telimeny w Wapienicy
 • Las miejski przy ul. Łowieckiej w Wapienicy
 • Lasek Bathelta
 • teren przy ul. Pieczarkowej
 • Wzgórze Trzy Lipki
 • Tor saneczkowy w Cygańskim Lesie
 • Plac przy Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Pocztowej
 • teren zieleni wzdłuż rzeki Białej od granicy z Gminą Wilkowice do Mostu Druha Piekiełki

W tych lokalizacjach realizowane były prace związanych z ochroną siedlisk cennych przyrodniczo w celu zahamowania rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych i odtworzeniem stanu pierwotnego tych siedlisk, a także utworzone zostały sezonowe centra edukacji ekologicznej – nowe ścieżki edukacyjne w mieście. Lokalizacja wzdłuż rzeki Białej zostanie zagospodarowana w 2023 roku.

Skip to content