Regulamin korzystania ze ścieżek przyrodniczych

  • Ścieżki przyrodnicze mają charakter ogólnodostępny, wstęp jest nieodpłatny.
  • Wyznaczone ścieżki przyrodnicze są wyposażone w obiekty małej architektury-miejsca odpoczynkowe oraz sezonowe centra edukacji ekologicznej, z których należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
  • W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z ścieżek przyrodniczych zabrania się wspinania się po elementach małej architektury (nieprzeznaczonych do tego typu zadań).
  • Ścieżki przyrodnicze, w tym trasa biegnąca śladem dawnego toru saneczkowego w Cygańskim Lesie, są przeznaczone wyłącznie do ruchu pieszego.

a) utrzymujących się opadów śniegu i występowania wysokich mrozów,

b) powodzi i podtopień,

c) oblodzenia terenu,

d) osunięć linii brzegowych, powstawania osuwiski innych zdarzeń tego typu,

e) konieczności przeprowadzania prac konserwacyjnych i niezbędnych napraw (na danym odcinku),

f) w innych nieprzewidzianych niniejszym regulaminem sytuacjach, w których zagrożone jest zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających ze ścieżek o czym mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy wejściu na teren ścieżek przyrodniczych oraz na stronie internetowej Miasta Bielska-Białej w zakładce „Aktualności”.

ODPOWIEDNIE OBUWIE
ZAKAZ ZAŚMIECANIA
ZAKAZ HAŁASOWANIA
ZAKAZ UŻYWANIA OGNIA
ZAKAZ PUSZCZANIA PSÓW BEZ SMYCZY
ZAKAZ WANDALIZMU
ZAKAZ NISZCZENIA ROŚLIN
ZAKAZ PALENIA
ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU
ZAKAZ WNOSZENIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
ZAKAZ UMIESZCZANIA REKLAM
ZAKAZ WSTĘPU W WYZNACZONE MIEJSCA
ZAKAZ KRZYWDZENIA ZWIERZĄT
ZAKAZ WJAZDU POJAZDAMI MECHANICZNYMI

 

Jednocześnie przypomina się o pozostałych zasadach wynikających z przepisów prawa oraz norm społecznych, w szczególności:

  1. Na terenie ścieżek przyrodniczych obowiązuje zakaz:

a) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,

b) hałasowania,

c) zachowywania sie w sposób zagrażający spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych użytkowników,

d) rozpalania ognisk i grillowania w miejscach niewyznaczonych oraz korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń pirotechnicznych i fajerwerków,

e) przebywania ze zwierzętami bez smyczy,

f) niszczenia obiektów małej architektury i innych elementów ścieżki oraz użytkowania ich niezgodnie z przeznaczeniem,

g) niszczenia drzew, krzewów i innych roślin, w tym zrywania gatunków chronionych oraz płoszenia, chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, gniazd i tym podobnych miejsc,

h) rozkopywania gruntu i rozgarniania sciółki leśnej,

i) palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,

j) wnoszenia na teren ścieżek pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, łatwopalnych oraz innych materiałów i substancji niebezpiecznych mogących spowodować zranienie i inny uszczerbek na zdrowiu,

  1. Przypomina się o nieprzebywaniu w miejscach, gdzie prowadzone są prace związane z gospodarką leśną (np. ścinka drzew, zrywka, wywóz) oraz miejscach z ograniczonym wstępem i całkowitym zakazem wstępu (m. in. uprawy leśne do 4 m wysokości, źródliska rzek i potoków, ostoje zwierząt, obszary zagrożone erozją).
  2. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania ze ścieżek przyrodniczych

a) przebywania na terenie ścieżek przyrodniczych w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających poruszanie się po ścieżkach tj. np.: w czasie mgły, podczas opadów deszczu; śniegu, mrozów, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu ze względu na możliwość wystąpienia niebezpiecznej i śliskiej nawierzchni,

b) przebywania na terenie ścieżek przyrodniczych na obszarach zadrzewionych podczas silnych wiatrów oraz w czasie upałów (powyżej 30°C), ze względu na ryzyko odłamania konarów drzew.

  1. Na terenie scieżek przyrodniczych rekomenduje się używanie wygodnego obuwia sportowego lub obuwia trekkingowego.

TELEFONY ALARMOWE
986-STRAŻ MIEJSKA W BIELSKU-BIAŁEJ
999 – POGOTOWIE
998 -STRAŻ POŻARNA
997– POLICJA
112– NUMER ALARMOWY

ZGŁASZANIE UWAG DOTYCZĄCYCH ŚCIEŻEK PRZYRODNICZYCH:
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Gospodarki Miejskiej
tel. 33 497 15 08 (w godzinach pracy UM), gosp.komunalna@um.bielsko.pl oraz poprzez System zgłoszeń miasta Bielska-Białej ,,Zgłoszenia BB

Skip to content