Część parkowa Cygańskiego Lasu

 

Część parkowa Cygańskiego Lasu, miejsce znane i chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców jak i turystów została odnowiona. Celem działań rewitalizacyjnych była rozbudowa przestrzeni parkowej, poprawa bioróżnorodności jej zielonych terenów, wykreowanie zróżnicowanych gatunkowo obszarów przyrodniczych, uporządkowanie ruchu pieszego oraz wykreowanie elementów edukacyjnych w terenie.

Układ urbanistyczny części parkowej nie został zmieniony. Projekt zakładał wykorzystanie istniejących walorów przestrzennych oraz lokalnych zasobów przyrodniczych terenu. Przy realizacji zmodernizowano i uporządkowano ścieżki piesze, w pełni wymieniono oświetlenie i ławki parkowe, wprowadzono nowe kosze na odpadki, i stojaki na rowery. Ponadto obszar uzupełniono o tablice informacyjne, kierunkowe, gatunkowe oraz edukacyjne. W ramach tych ostatnich opisano rys historyczny Cygańskiego Lasu a także charakterystyczne nasadzenia. Istniejący rów zaadaptowano na tzw. „suchy strumień”, w formie wypełnionego kamieniami koryta, porośniętego trawami i ziołami, pełniącego rolę zbiornika naturalnej retencji wód opadowych.

Na całym obszarze parku nasadzono 54 678 roślin, łącznie 55 gatunków bylin oraz krzewów. Wydzielono powierzchnie nowych rabat w stylu mieszanych łąk bylinowych, zlokalizowanych wzdłuż głównych alejek parkowych. Wykonano nasadzenia różaneczników i azalii, uzupełniające istniejące grupy krzewów. Nasadzenia zostały dobrane z uwzględnieniem okresu kwitnienia, dominacji i następujących po sobie pór roku, a także warunków nasłonecznienia terenu, tak aby rabaty były atrakcyjne i różnorodne przez cały rok.

W części parkowej umieszczono następujące tablice edukacyjne:

  1. Biocenoza i ekoton
  2. Łęg jesionowo-olszowy
  3. Różaneczniki i azalie
  4. Grąd subkontynentalny
  5. O Cygańskim Lesie (zobacz tablice)
  6. Suchy strumień

Zakończenie realizacji: 13.05.2022

Regulamin korzystania ze ścieżek przyrodniczych

 Zdjęcie z zasobów UM Bielsko-Biała

Lokalizacja:

przy zbiegu ulic Olszówka i Pocztowa, przy przystanku autobusowym Cygański Las (linia nr 1)

Skip to content